| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:
Referat fra årsmøtet i FeltOrnitologene 2016

Skrevet av: Styret
Sist oppdatert: 26.01.2017

Referat fra årsmøtet som ble holdt på Kleivehallen, Sundvollen 17.12.2016 kl 17:00
1. Valg av ordstyrer og referent
Vegard Bunes ble valgt til ordstyrer og Trond Aspelund til referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

3. Årsberetning og regnskap 2015
Vegard Bunes hadde skrevet og gikk gjennom årsberetningen.
Kirsten Trogstad redegjorde for regnskapet.
Årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten kommentarer og legges ut på foreningens hjemmeside sammen med referatet.
Når det gjelder budsjett for 2016 ble ikke dette satt opp da det ikke har vært mulig å få gjennomført årsmøtet før helt på slutten av året.
Foreningen hadde pr 31.12.2015 170 betalende medlemmer.

4. Kontingent
Tidligere år har kontingenten på kr 300 også inkludert årboka. Dessverre har vi ikke kommet helt i mål med årboka, men den vil bli forsøkt gjort ferdig i løpet av februar og vil da dekke årene 2014 – 2016.
Siden medlemmene allerede har betalt for denne vil kontingenten for 2017 bli kr 150.

5. Valg
Hele styret bortsett fra Vegard Bunes, leder, sto på valg.
Sindre Molværsmyr ønsket ikke gjenvalg, det øvrige styret tok gjenvalg. Det ble vedtatt å ikke velge noen erstatter for Sindre Molværsmyr.
For å unngå at alle styremedlemmene skal være på valg samtidig foreslo styret at to av medlemmene skulle velges for kun et år.
Kirsten Trogstad og Bård Nyberg ble satt på valg for et år mens Ken Adelsten Jensen og Trond Aspelund sto på valg for en to-årsperiode.
Det hadde ikke kommet noen forslag til nye styremedlemmer og det sittende styret ble gjenvalgt.
Dermed ser det nye styret slik ut:

Vegard Bunes (leder)
Trond Aspelund (sekretær)
Kirsten Trogstad (kasserer)
Ken Adelsten Jensen (styremedlem, medlemsservice)
Bård Nyberg (styremedlem)


Trond Aspelund
referent

Fotnote 1: Regnskap 2015

Regnskap for FeltOrnitologene 2015

Inntekter
Årsavgift, kontingent, medlemsavgift kr 40 501,73
Årbok kr 23 293,82
Renter kr 56,17

Sum inntekter kr 63 851,72

Utgifter
Trykking årbok (for 2014) kr 27 937,50
Telefonutgifter kr 1 000,00
Honorar Øyvind Hagen kr 3 149,00
Styremøte/årsmøte kr 2 019,00
Bankkostnader kr 507,00

Sum utgifter kr 34 612,50

Overskudd 2015 kr 29 239,22

Balanse 01.01.16
Bank 31.12.15 konto 1645.02.38647 kr 23 316,53
Bank 31.12.15 konto 1594.08.37364 kr 40 535,19
Resultat overskudd kr 29 239,22

Egenkapital 31.12.15 kr 63 851,72


Fotnote 2: Årsberetning 2015

Foreningen hadde lite aktivitet i 2015. Vegard Bunes ble valgt inn som ny leder på årsmøtet på Lista. Jonas Langbråten trakk seg ut av styret.

Det ble holdt ett styremøte i forbindelse med årsmøtet. Ellers har aktiviteten i styret vært lav. Kommunikasjon i styret har primært foregått på telefon og mail.

Søkerservice ved Ken hadde mye jobb med å korrigere feil i systemet til Birdalarm. Utmeldte arter kom med feil navn og det tok flere måneder før dette kom brukbart på plass.

Vi har også hatt utfordringer med norske brukere av Birdalarm som ikke er medlem av FeltOrnitologene. Dette er med på å trenere foreningens virksomhet og økonomi.

Pr 31.12.2015 var medlemstallet i foreningen 170. Vi ser at det er stor konkurranse med diverse lokale Band varslingssystemer.

Nettsidene går sin gang, men med minimalt av aktivitet. Fortsatt er kryssesidene de mest brukte sidene. Fotogalleriet blir brukt en del av enkelte bidragsytere.

Forrige årbok (2012/13) var forsinket og kom i januar 2015. Man har foreløpig ikke klart å jobbe inn denne forsinkelsen. Årbokredaksjonen har bestått av Bjørn Mo, Sindre Molværsmyr, Vemund Opedal og Jørgen Søraker.

Årsmøtet ble holdt på Lista 13.juni. Det var ca. 10 personer tilstede på møtet. Foredrag etter årsmøtet ble holdt av Eirik Grønningsæter om hans Big Year. Dette trakk noen flere besøkende.[Til artikkeloversikt]