| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:
Referat fra årsmøtet i FeltOrnitologene 2018

Skrevet av: Trond Aspelund / Vegard Bunes
Sist oppdatert: 23.07.2018

Årsmøtet ble holdt på Fetsund lenser, 16.06.2018, kl 19:00. Tross forskriftsmessig innkalling og sentral beliggenhet møtte kun tre personer til årsmøtet. Samtlige var medlemmer av styret...
Saker:

1. Valg av ordstyrer og referent
Vegard Bunes ble valgt til ordstyrer og Trond Aspelund til referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.


3. Årsberetning og regnskap 2017

Årsberetning 2017

Foreningen hadde i likhet med de siste 15 årene liten aktivitet utad mot medlemmer i 2017. Styret forble uendret da de som stod på valg tok gjenvalg.

Det ble holdt to styremøter. Ett på våren og ett i forbindelse med årsmøtet i juni. Det var dessverre lavt oppmøte på Årsmøtet på Lista 24.juni.

Søkerservice jobbet aktivt mot Nordicstation / BirdAlarm i forhold til teknisk support, oversetting av tekster og videre oppfølging av systemet. Dette er en viktig jobb for å unngå tekniske og praktiske problemer på systemet. Mange medlemmer betalte ikke kontingent ved første forfall og det ble brukt mye ressurser på å få inn kontingenten.

Pr 31.12.2017 var medlemstallet i foreningen 218. Dette er en liten nedgang fra siste år. Den negative medlemsutviklingen skyldes mest trolig stor konkurranse med diverse lokale Band-varslingssystemer og Artsobservasjoner.no

Nettsidene går sin gang, men med minimalt av aktivitet. Fortsatt er kryssesidene de mest brukte sidene. Fotogalleriet blir brukt en del av enkelte bidragsytere.

Forrige årbok (2012/13) var forsinket og kom i januar 2015. Årbokredaksjonen har bestått av Bjørn Mo. Vi har hatt en regelmessig dialog og har nå satt en endelig frist 15.juni 2018 for neste utgivelse. Publisering er forventet i løpet av høsten 2018.

Årsmøtet ble holdt på Lista 24.juni. Det var et svært lavt oppmøte selv om innkalling ble sendt ut i henhold til fristen og årtsmøtet ble holdt på Lista i juni. Jonas Langbråten viste bilder og fortalte om fuglelivet på Lista i forbindelse med årsmøtet.


Regnskap 2017

Vegard Bunes og Kirsten Trogstad redegjorde for regnskapet. Foreningen hadde i 2017 et godt overskudd og vi har en positiv utvikling økonomisk. Merk at i egenkapitalen ligger også forhåndsinnbetaling av årboka.

Driftsinntekter 2017 52.344,92
Driftsutgifter 2017 10.893,61

Overskudd 2017 41.451,31

Egenkapital pr 31.12.2017 118.958,78

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
Foreningen hadde pr 31.12.2017 218 betalende medlemmer.


4. Kontingent 2019
Styrets forslag om uendret kontingent (kr 150) ble enstemmig vedtatt.


5. Valg
Ken Adelsten Jensen og Trond Aspelund sto på valg. Disse ønsket ikke gjenvalg. Kirsten Trogstad ble på forrige årsmøte gjenvalgt for kun ett år, dette kom dessverre ikke fram i fjorårets referat. Dette var en forutsetning for at hun stilte til gjenvalg i fjor, ergo ønsket heller ikke hun gjenvalg i år. Vegard Bunes og Bård Nyberg var ikke på valg, men ønsket av forskjellige grunner å trekke seg fra styret. Dermed var foreningen i den situasjonen at hele styret måtte velges på nytt. Styret har jobbet med å få satt sammen et nytt styre og følgende har sagt seg villig til å stille seg til disposisjon: Rolf Jørn Fjærbu, Jonas Langbråten, Espen Sundet Nilsen, Anders Braut Simonsen og Morten Tjemsland.

Det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte.


Trond Aspelund
referent

[Til artikkeloversikt]